Designer: Serena Bonifazi

Photo by: Angelo Cricchi 

Body Painting by: Chiara Varesi